YLEISET EHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Koskee muuttovalmiin Modulhus talon hankintaa

Nämä ehdot toimivat osana kauppaehtoina allekirjoitetun sopimuksen yhteydessä 559099-2805 Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB:n (jäljempänä 'Modulhus') ja Ostajan (jäljempänä 'Ostaja') välillä. Muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen tai näihin ehtoihin tulee tehdä kirjallisesti sekä Modulhusin että Ostajan hyväksynnällä.

3200014-4 Capitalot Oy toimii Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB virallisena edustajana kaupanteossa ja markkinoinnissa yksinoikeudella koko Suomessa. Capitalot Oy:n valtuuttamilla edustajilla (yksityishenkilö tai yritys) on Modulhus ja Capitalot Oy:n välisen sopimuksen nojalla oikeus allekirjoittaa kauppakirjan Modulhus ja Ostajan välillä.

 

 1. Modulhus sitoutuu toimittamaan talon tilauksen, eritelmien ja kuvausten mukaisesti sovittuun paikkaan, sovitun ajan sisällä. Sovittu toimitusaika määritetään arvioidun talon valmistusajan, rakennusluvan käsittelyajan ja tavaroiden tilausajan sekä mahdollisten tilaustiedotteen jälkikäteen tapahtuvien muutosten perusteella.

 2. Tuote, jonka asiakas ostaa tällä sopimuksella, koostuu yhdestä tai useammasta talosta, projektinhallinnasta, kuljetuksesta, logistiikasta, kuljetuslupahakemuksista, tutkimuksista, talojen asennuksista, arkkitehtipalveluista, rakennuslupien käsittelystä, nostureista, kuljetuksen mukana olevista autoista, tarkastuksista ja konsultoinnista, Modulhusin toimittamana yhdessä kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa.

 3. Modulhus sitoutuu toimittamaan talon normaalisti 12-20 viikon kuluessa. Modulhusilla on oikeus muuttaa toimitusaikaa, jos se johtuu olosuhteista, joihin Modulhus ei voi vaikuttaa, kuten toimitusten viivästyminen talotehtaalta tai jos sää tekee toimituksen mahdottomaksi (force majeure) ilman talon vahingoittumisen riskiä tai missä asiakas muuttaa tilaustaan ​​jotka vaikuttavat talon valmistusaikaan. Siinä tapauksessa, että Modulhusin on viivästyttävä toimitusta, Modulhusin on ilmoitettava tästä Ostajalle välittömästi.

 4. Modulhus sitoutuu neuvomaan ostajaa rakennuslupahakemusprosesissa, ilmoittamalla vastaavalle työnjohtajalle tai kunnalle talon perusmalliin kuuluvat tiedot ja piirustukset. Talon perusmallin kuviin tai piirustuksiin tehtävistä muutoksista veloitetaan 120 € / tunti sis. alv. 24%. Pienin veloitus on yksi kokonainen tunti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Modulhus takaa kunnan hyväksynnän rakennuslupahakemukselle. Rantojen suojelu, alueen kulttuurihistoriallinen arvo tai muut tekijät voivat vaikuttaa kunnan päätökseen, johon Modulhus tai myyntiedustaja ei voi vaikuttaa.

  Ostaja toimii rakennuttajana, ja hän on vastuussa rakennuksen rakennuslupahakemuksen allekirjoittamisesta. Ostaja vastaa mahdollisen uuden asemapiirroksen tai kunnan muista vaatimuksista koiduista kustannuksista. Ostajan on viimeistään 10 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta toimitettava Modulhusille lisätietoja materiaalivalinnasta ja värikoodeista tai muista räätälöinnin toiveista, jotka ei ole valittavissa Talonrakentaja-työkalussa Modulhusin verkkosivuilla. Jos ostaja ei toimita tietoja ajoissa, Modulhus voi täydentää talotilausta vakiovalinnoilla talomallin ja talonrakentajan mukaan, jotta talon toimitus ei viivästyisi. Modulhus pyytää aina Ostajaa sopimaan yhteisen tapaamisen myyntiedustajan ja Ostajan välillä, jossa käydään läpi kaikki yksityiskohdat.

 1. Ostaja sitoutuu valmistelemaan talon perustuksen Modulhusin antamien ohjeiden ja mahdollisten pohjapiirrosten mukaisesti. Jos perustukset hankitaan toiselta toimittajalta kuin Modulhusilta, on Ostajalla velvollisuus toimittaa perustusten suunnitelmat Modulhus edustajalle ennen talon rakentamisen aloittamista. Ostaja sitoutuu asentamaan sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät hyvissä ajoin ennen toimitusta, jotta myös muut perustustyöt valmistuvat ennen talon toimitusta.

  Siinä tapauksessa, että perustusta ei valmisteta Modulhusin ostajalle antamien ohjeiden mukaisesti, Modulhusilla (myyjällä/edustajalla) on oikeus lopettaa talon toimitus siihen asti, kunnes perustukset on valmistettu oikein, tai jättää talon väliaikaiselle sijainnille, esimerkiksi perustusten viereen. Tässä tapauksessa Modulhusilla on oikeus saada ostajalta korvausta viivästymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista. Ostaja on vastuussa siitä, että talon mahdollinen väliaikainen sijainti on Suomessa sovellettavien lakien ja määräysten mukainen.

  Jos perustustukset hankitaan Modulhusilta tulee Modulhus vastaamaan perustusten rakennuttamisesta aliurakoitsijan avulla oikealla tavalla ja hyvissä ajoin ennen talotoimitusta. Perustusten hintaan kuuluu betoniperustus tai pilariperustus, routasuojaus, ja sadevesijärjestelmä. Perustusten hintaan ei normaalisti kuulu kunnallistekniikan, viemärisäiliöiden tai LVIS-liittymien kaivuutyöt, tontin maisemointi, pihatyöt, kasvien istutukset tai mahdolliset kallion louhintaan liittyvät työt tai pohjan paalutukset. Modulhus pidättää oikeuden perustan hinnan muutoksiin kaikissa olosuhteissa joissa Modulhusista riippumaton taho tai tapahtuma muuttaa hinnoittelua tai peruu tilauksen, tai tapauksissa jolloin Modulhusin täytyy hankkia uuden alihankkijan perustustöitä varten. Modulhus pidättää myös oikeuden perustusten hintojen tai aikataulujen muutoksiin jos kyseessä on force majeuren aiheuttama (ylivoimainen este tai tapahtuma, eli Modulhusista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen) tapahtuma, tai este. Pidätämme oikeuden kaikkien hintojen, aikataulujen ja ehtojen muutoksiin, jos raaka-aineiden tai materiaalien saatavuus vaikenee huomattavasti, tai jos niiden kustannukset nousevat yli 5% ennen varsinaisen projektin aloittamista tai raaka-aineiden tai materiaalien tilaamista, verrattuna raaka-aineiden tai materiaalien hintoihin sopimuksen allekirjoituksen ajankohtana.

  Jos Modulhusista riippumaton ongelma aiheuttaa hintojen muutoksia tai viivästystä toimituksessa, on Modulhus velvollinen ilmoittamaan tästä Ostajalle välittömästi ja sopia mahdollisista uusista ehdoista kirjallisesti erikseen. Jos perustuksien hintaa on muutettava sopimuksen allekirjoituksen jälkeen on ostajalla oikeus purkaa kauppa kokonaisuudessaan.

 1. Ostaja on aina vastuussa siitä, että julkisesta tiestä talon sovittuun toimituspaikkaan on ajettava tie ajoneuvoille, joiden akselipaino on 10 tonnia, ajoneuvon pituus 24 metriä, korkeus 4,15 metriä ja leveys 4,15 metriä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Ostaja on vastuussa siitä, että toimituspaikka soveltuu talon nostoa ja siirtoa varten kuljetuskaluston kyydistä.

  Ostaja on myös vastuussa siitä, että läsnä oleva henkilö auttaa dokumentaation ja toimituksen vastaanottamisessa toimitusajankohtana.

 1. Talo katsastetaan ennen kuin se luovutetaan tehtaalta, ja tehtaan tuotantovastaavat tarkistavat myös jokaisessa rakennusvaiheessa että rakennuksen rakenteet on valmistettu Suomen maankäyttö- ja rakennuslain ja rakentamismääräysten mukaisesti. Tämä koskee myös märkätiloja sekä LVIS-tekniikkaa. Kaikki todistukset toimitetaan asuntokansiossa ostajalle viimeistään 10 päivän kuluttua viimeisen erän maksun suorituksen jälkeen.

 2. Ostajan on maksettava sovittu sopimusmäärä seuraavan maksuvaiheen mukaisesti Modulhusin ilmoittamaan pankkitilinumeroon: 2500€ (talot yli 40m2 5000€) varausmaksu sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 40% sopimuksen summasta 30 päivän kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. 50% sopimuksen summasta avaimet käteen-talossa, ennen kuin talo lähtee tehtaalta toimituspaikalle. 10% toimituspäivänä tontin rajalla, ennen talon luovuttamista. Modulhus ei käsittele käteistä tai käteismaksuja.

 3. Jos asiakas haluaa palkata oman tarkastajansa tai jos Modulhusin suosittelema tarkastaja tarkastaa talon, tarkastuksen on molemmissa tapauksissa tapahduttava toimituspäivän yhteydessä ennen talon asentamista tontille. Jos näin ei ole tapahtunut, on ostajan maksettava Modulhusille viimeiset 10% sopimuksen summasta ennen talon nostoa asennuspaikalle (tarkastus tapahtuu kuljetuskaluston lavalla). Jos tarkastus hyväksytään, mutta on havaittu pieniä virheitä tai puutteita, jotka eivät vaikuta talon tarkastuksen todelliseen hyväksymiseen, on ostajan maksettava 10% loppumaksu poislukien tarkastajan arvioimat vian arvot, jotka maksetaan vasta kun ne ovat korjattu Modulhusin toimesta. Modulhus on myös velvollinen korjaamaan puutteet 30 päivän kuluessa toimituspäivästä tai tarkastusraportin vastaanottamisesta tarkastuksen suorittaneelta tarkastajalta. Taloa kokoavat asentajat käsittelevät pienemmät viat tai puutteet yleensä toimituksen samana tai edeltävänä päivänä.

  Jos ostaja viivästyttää loppumaksua, Modulhus voi kieltäytyä talon asennuksesta tontille. Jos maksun viivästyminen aiheuttaa kustannuksia Modulhusille, joita muuten ei rasittaisi Modulhusia, on Ostajan korvattava nämä välittömästi Modulhusille. Jos ostaja ei ole suorittanut maksua kuten yllä, Modulhusilla on oikeus lopettaa toimitus ennen kuin maksu on suoritettu, tai jos viivästyminen on merkittävä, purkaa sopimus alla olevan kohdan 17 mukaisesti.

 1. Jos talo hylätään toimituksen tarkastuksen yhteydessä, tulee Modulhus asentamaan talon ostajan tontille ja säilyttää avaimet kunnes puutteet ja virheet ovat korjattu viimeistään 30 päivän kuluessa. Asiakas maksaa viimeiset 10% sopimuksen summasta, vasta kun puutteet on korjattu ja Modulhusin kustannuksella on hyväksytty uusi tarkastus Modulhusin suositteleman tarkastajan tai ostajan valitseman tarkastajan kanssa. Kun tarkastus on hyväksytty, on ostajan maksettava 10%: n loppumaksu sopimuksen määrästä viiden päivän kuluessa tarkastuspäivästä jonka jälkeen kaikki avaimet luovutetaan ostajalle. Tämän jälkeen alkaa myös takuuaika.

 2. Virheellä tarkoitetaan sitä, että talo ei vastaa sitä, mikä ilmenee tilauksen erittelyn ja kuvausten kanssa tai mitä muuten on sovittu kirjallisesti. Poikkeuksia sovelletaan tapauksiin, joissa osa toimituksen osista on vaihdettava sen seurauksena, että Modulhusin toimittaja on muuttanu tuotevalikoimaa tai jos muusta syystä ei voida toimittaa tilauksen mukaan. Tällöin Modulhusilla on oikeus korvata puuttuva osa vastaavalla osalla tai komponentilla ja ilmoittaa siitä ostajalle.

 3. Vakuutus. Modulhusilla on vastuuvakuutus Gjensidigen kautta, vakuutusnumero 2547851. Modulhus on vakuutettu 25M kruunun edestä ja meillä on laajennettu sopimusvastuun suoja GJA 170:5. Kaikki Modulhusin palveluksessa olevat urakoitsijat ovat vakuutettu saman vakuutuksen alla samalla summalla. Kuljetusvakuutus on käytettävissä talojen kuljettamiseen rahtiyhtiöiden kautta, ja Modulhusin hankkimalla nosturi-yrityksellä on aina vastuuvakuutus.

 4. Omistuksen säilyttäminen. Modulhus pidättää oikeuden taloon, kunnes sopimuksen summa on maksettu kokonaisuudessaan. Kun talo on tarkastettu ja Ostaja maksaa maksun, saa hän pääsyn taloon ja samassa yhteydessä myös kaikki talon avaimet. Kun ostaja saa talon haltuunsa, riski talosta siirtyy ostajalle, jonka jälkeen Suomen kuluttajalainsäädäntö ja Suomen lain mukaiset takuut ovat voimassa.

 5. Projektin laskutus tapahtuu maksuvaiheessa sopimuksen mukaan. Ostajan on maksettava Modulhusin määrittelemälle asiakastilille tai Modulhusin määrittelemälle alihankkijan pankkitilille sopimuksen mukaisen summan. Modulhus Talot tekee yhteistyötä omien tehtaidensa sekä myös muiden tehtaiden kanssa puitesopimuksien alla. Asiakas, joka tilaa talon Modulhusin kautta, tulee olemaan yhteydessä vain Modulhusin edustajiin. Tilauksen jälkeen Modulhus on yhteydessä toimittajiin ja tehtaisiin. Asiakkaan suorittama maksu Modulhusille suoritetaan seuraavaksi tehtaalle, joka tulee toimimaan tilatun talon toimittajana.

  Asiakkaalle tämä tarkoittaa, että kaikki mahdolliset virheitä tai lisäyksiä koskevat vaatimukset on esitettävä vain Modulhus Suomen edustajalle, jolla on täysi vastuu asiakasta kohtaan, sisältäen vakuutukset, projektinhallinta, kuljetus ja muut sitoumukset, jotka liittyvät talon tilaukseen. Tilauksen muutokset sopimuksen ulkopuolella tai tilauksen hyväksynnän jälkeen tehdyt muutokset laskutetaan erikseen yhdessä maksuvaiheen toisen osan kanssa, kun talo on tehtaalla valmis toimitettavaksi. 2500 euron (yli 40m2 5000€) käsiraha hyvitetään 10% loppusummasta.

 1. Jos Ostaja viivästyttää maksua huomattavan ajan tai ei muilta osin noudata tätä sopimusta, on Modulhusilla oikeus purkaa tämä sopimus ja vaatia sekä saada Ostajalta korvaus kustannuksista tai vahingoista. Erääntyneestä maksamattomasta summasta peritään viivästyskorkoa voimassa olevan lain mukaan 8% laskun määrästä eräpäivästä alkaen.

 2. Talojen piirustuksien ja muun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Modulhusille, eikä niitä saa kopioida tai muuten luovuttaa tai levittää ilman Modulhusin lupaa muutoin kuin mikä on tarpeen tämän sopimuksen täyttämiseksi.

 3. Modulhusin alihankkijat työskentelevät Modulhusin palveluksessa ostajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, eikä talon ostaja missään olosuhteissa saa allekirjoittaa sopimuksia näiden alihankkijoiden kanssa Modulhusin tietämyksen ulkopuolella talon toimituksen yhteydessä. Jos lisätyötä pyydetään, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Modulhusille ja tarjottava Modulhusin kautta. Jos sopimus rikotaan, on Modulhusilla oikeus laskuttaa ostajalta 15% näiden töiden kokonaissummasta, ja nämä työt eivät kuulu Modulhusin vastuuvakuutuksen piiriin.

 4. Etäsopimuksia ja toimitilojen ulkopuolella tehtyjä sopimuksia koskevan lain mukaan ostajalla on tietyissä olosuhteissa oikeus peruuttaa ostoksensa 14 päivän kuluessa. Peruuttamisoikeus ei koske tilaustuotteita, jotka valmistetaan räätälöidysti tilauksesi mukaan, kuten sivurakennukset, talot, mökit, autotallit, autokatokset ja näiden tuotteiden vaihtoehdot. Modulhus tilaa talon valmistuksen ostajan toiveiden mukaan, minkä vuoksi peruutusoikeus ei koske talon tilausta, hankintaa, varausta tai kauppasopimusta.

 5. Modulhus pidättää oikeuden hintojen muutoksiin kaikissa olosuhteissa joissa Modulhusista riippumaton taho tai tapahtuma aiheuttaa hinnankorotusta tai talon tai raaka-aineiden toimitukseen liittyvän osa-alueen peruuntumista tai viivästymistä, tai tapauksissa jolloin Modulhusin täytyy hankkia uuden alihankkijan joitain töitä varten , esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden sattuessa. Modulhus pidättää myös oikeuden kaikkien hintojen tai aikataulujen muutoksiin jos kyseessä on force majeuren aiheuttama (ylivoimainen este tai tapahtuma, eli Modulhusista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen) tapahtuma, tai este. Pidätämme oikeuden kaikkien hintojen, aikataulujen ja ehtojen muutoksiin, jos raaka-aineiden tai materiaalien saatavuus vaikenee huomattavasti, tai jos niiden kustannukset nousevat yli 5% ennen varsinaisen projektin aloittamista tai raaka-aineiden tai materiaalien tilaamista, verrattuna raaka-aineiden tai materiaalien hintoihin sopimuksen allekirjoituksen ajankohtana.

  Jos Modulhusista riippumaton ongelma aiheuttaa hintojen muutoksia tai viivästystä toimituksessa, on Modulhus velvollinen ilmoittamaan tästä Ostajalle välittömästi ja sopia mahdollisista uusista ehdoista kirjallisesti erikseen. Jos talon hintaa on muutettava sopimuksen allekirjoituksen jälkeen on ostajalla oikeus purkaa kauppa kokonaisuudessaan.

 6. Tilauksesi yhteydessä ilmoitat henkilökohtaiset tietosi, kuten nimen, henkilötunnuksen, osoitteen, laskutusosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyt, että tallennamme ja käytämme tietojasi liiketoiminnassamme tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

 7. Voit lukea uusimmat GDPR:ään liittyvät tiedot verkkosivuillamme osoitteessa https://modulhus.fi/tietosuojaseloste/

 

YLEISET TOIMITUSEHDOT

- Koskee Modulhus talojen toimituksia -

Perustusten tekeminen ohjeiden mukaisesti
Perustuksen on oltava paikallaan talon toimituksen yhteydessä. Tätä varten olemme valmistelleet käsikirjan, joka lähetetään asiakkaalle hyvissä ajoin ennen toimitusta. Jos perustusta ei valmistu ennen talon toimitusta tai jos se ei ole piirustuksen mukainen, on Modulhusilla oikeus toimittaa talo sopivalle väliaikaiselle sijainnille asiakkaan tontilla. Asiakas on tällöin vastuussa asennuksesta ja mahdollisista nosturin lisäkustannuksista perustuksen valmistuttua. Kohdan 5 mukaan.

Toimitusaika
Normaali arvioitu toimitusaika on 16-20 viikkoa ostosopimuksen allekirjoittamisesta.

Päivämäärä, jolloin talo toimitetaan, päätetään asiakkaan kanssa kirjallisesti tilauksen yhteydessä. Kuljetus tapahtuu ulkoisesti palkatun kuljetusyrityksen avulla. Kuljetusasiakirjat ja CMR (tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettäviä rahtisopimuksia koskeva yleissopimus) toimitetaan ostajalle pyynnöstä. Ostaja on vastuussa siitä että paikalla on tarvittava henkilö avustamassa ja vastaanottamaan toimitusta. Talo katsotaan toimitetuksi, kun talo seisoo tontin rajalla.

Sähkö ja LVI liitännät
Sähkön liitäntäpiste on valmisteltu talossa ennen toimitusta. Sähkön kytkentä on aina ostajan vastuulla ellei toisin ole sovittu. Jos tilaat talon kylpyhuoneella ja / tai keittiöllä, on sinun liitettävä vesi ja viemäri. Liitännästä huolehtii asiakas ellei toisin ole sovittu.

Sadevesijärjestelmät
Rännejä tai erillisiä peltiosia ei asenneta tehtaalla, jotta ne eivät vahingoitu kuljetuksen aikana. Ne kootaan Modulhusin toimesta toimituksen ja asennuksen yhteydessä.

Kuljetus / Nosturi
Modulhus on vastuussa toimituksesta ja sen vakuutuksesta asiakkaan tontille. Modulhus vastaa talon nostosta (enintään 1000 euron hintaan). Jos tontille on hankala pääsy, on Modulhusin mahdollisesti käytettävä suurempaa nosturia, josta veloitetaan ostajalta lisämaksut.

Kuljetusvauriot / Reklamaatio
Ostajan on dokumentoitava valokuvilla mahdollisimman paljon mahdollisista kuljetuksen aikana tapahtuneita vahinkoja. Modulhus avustaa ostajaa huolintaliikettä koskevissa valituksissa. Toimenpiteet kuljetusvaurioiden korjaamiseksi voidaan tehdä Modulhusin omien asentajien avulla seuraavan toimitustilaisuuden yhteydessä, ja vaihtoehtoisesti voi Modulhus palkata paikalliset timpurit korjaamaan vahingot. Kuljetusvaurioita ei voida vertailla keskeneräiseen toimitukseen. Kaikki kuljetusvaurioita koskevat valitukset on tehtävä 8 päivän kuluessa toimituspäivästä. Modulhus Talot on vastuussa sopivan ratkaisun löytämiselle talon kuljetuksen aikana aiheutuneiden vahinkojen korjaamiselle. 

Kuljetus
Kuljetus sisältyy toimitukseen 150 km säteellä Helsingistä. Rajoitetuille alueille voidaan soveltaa mahdollisia lisämaksuja. Modulhus toimittaa kaikkialle Pohjoismaihin ja tiettyihin maihin Eurooppaan. Yleiset toimitusehdot eivät koske Suomen ja Ruotsin ulkopuolella tapahtuviin kuljetuksiin. Jos talo on leveämpi kuin 3,5m, peritään kuljetuksesta erikoiskuljetuksia koskeva lisämaksu. Jos talo toimitetaan yli 150 km säteellä Helsingistä, peritään tästä lisäkustannus josta ilmoitetaan Ostajalle etukäteen. Kaikki toimitukseen liittyvät reitit ja kustannukset suunnitellaan tarkastia Ostajan kanssa ennen toimitusta. Nämä ovat kustannuksia, joista vastaa Ostaja.

Toimitusehdot
Talo kuljetetaan tehtaaltamme riippuen siitä, mitä ulkopuolinen huolitsija tilaa ja hoitaa, joten et voi määrittää tarkkaa toimituspäivää ennen kuin talo on täysin valmis ja huolitsija ja varustamo/laivayhtiö ovat varanneet ja vahvistaneet toimituksen.

Tarkan toimituspäivän laskemiseksi on meidän tarkistettava kuorma-autojen, lauttojen, laivojen, kokoonpanoryhmien ja nosturiyritysten logistiikka. Kaikki nämä osa-alueet ovat välttämättömiä turvalliselle kuljetukselle ja toimitukselle. Laskemme mielellämme sinulle mahdollisen toimituspäivän, mutta tarkka toimituspäivä ilmoitetaan vasta kun kaikki osapuolet ovat antaneet vahvistuksen.

DAP - Drop at place
Mikäli perustuksessa tai maanrakennustöissä, alueella johon talo on tarkoitus sijoittaa, ilmenee virheitä, tai jos nosturi ei pääse käsiksi tontille, on Modulhusilla oikeus toimittaa talo asiakkaan ilmoittamalle tontille sopivalle vapaalle väliaikaiselle paikalle.

Vastuun rajoitus
Taloa saa käyttää vain siihen, mihin se on tarkoitettu kunnan vaatimuksien tai rakennusluvan mukaan. Jos Ostaja itse tai urakoitsijan avulla toteuttaa Modulhusin toimittamaan taloon muutoksia toimituksen jälkeen, raukeaa Modulhusin myöntämä talon takuu välittömästi.

Piirustukset
Kaikki piirustukset jotka toimitetaan talon hankinnan yhteydessä kuuluvat Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB:lle ja ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Niitä ei saa kopioida, levittää tai muutoin muuttaa ilman tekijän suostumusta. Piirustuksia saa käyttää henkilökohtaisesti vain Modulhusilta ostetun talon rakentamisen yhteydessä.

Myynti
Modulhusilla on aina oikeus luopua oikeudesta aloittaa talon myynti, jos Modulhus katsoo, että turvallinen toimitus ei ole mahdollinen kohdereitin monimutkaisuuden tai ostajan ilmoittaman kiinteistön olosuhteiden ilmenevien vaarojen johtuesta. Tämä tilanne voi ilmetä myös yleisesti tiedossa olevista tiedoista kunnan kiinteistöstä, mikä voi vaikeuttaa projektin toteuttamista.

Tarkastus
Ennen talon siirtämistä tehtaalta, suorittaa tehtaan tuotantopäällikkö täydellisen tarkastuksen, joka suoritetaan Suomen ja Ruotsin standardien ja suositusten mukaisesti. Kaikki Modulhus talot rakennetaan noudattamalla sekä maankäyttö- ja rakennuslakia, että ympäristöministeriön laatimaa rakentamismääräyskokoelmaa. Myös RYL:n määräyksiä ja ohjeita noudatetaan talojemme rakennuksessa. Talokansio sisältäen kaikki todistukset toimitetaan ostajalle viimeistään 10 päivän kuluttua ostosta maksun vastaanottamisesta. Ostajalla on myös AINA oikeus palkata oma nimetty tarkastaja. 

Maksuehdot
Kohdan 8 mukaan maksu suoritetaan normaalisti sopimuksella tilisiirrolla Modulhusin ilmoittamalle tilille tai Modulhusin määrittelemälle alihankkijan pankkitilille sopimuksen kokonaissumman ja maksuvaiheen mukaisesti. Modulhus omistaa toimitetun talon täyden kokonaisuudessaan, kunnes talo on maksettu täysimääräisesti sopimuksen mukaisesti. Modulhus ei käsittele käteismaksuja. 

Muut
Talon mitat voivat muuttua rakennepiirustuksen mukaan, mutta vaikuttamatta asiakkaaseen. Joitain tuotteita ja tarvikkeita voidaan myös korvata vastaavilla jos saatavuus on huono tai valmistaja on lakkauttanut tuotteen. Talo on rakennettu puutuotteista, jotka ovat elävää materiaalia, nämä muuttavat muotoaan esimerkiksi kosteuden vaihteluiden mukaan. Oksanreikiä ja muita puun luonnollisia vaihteluita voi myös esiintyä. Liitosten, listojen ja kulmien välinen leveys voi vaihdella marginaalisesti. Ovet ja ikkunat voivat asettua toimituksen aikana tai jos talo ei ole tasapainossa, se voidaan säätää toimituksen jälkeen tunkilla ja kiiloilla, ja ikkunat ja ovet voidaan helposti säätää myös jälkikäteen. 

Aikataulujen muutokset
Modulhus pidättää oikeuden talon toimituksen ehtojen ja aikataulujen muutoksiin kaikissa olosuhteissa joissa Modulhusista riippumaton taho tai tapahtuma aiheuttaa aikataulujen pidentämistä tai talon toimitukseen liittyvän osa-alueen peruuntumista tai viivästymistä, tai tapauksissa jolloin Modulhusin täytyy hankkia uuden toimitusyhtiön kuljetusta varten (esim. onnettomuuden sattuessa). Modulhus pidättää myös oikeuden kaikkien aikataulujen muutoksiin jos kyseessä on force majeuren aiheuttama (ylivoimainen este tai tapahtuma, eli Modulhusista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen) tapahtuma, tai este. Pidätämme myös oikeuden kaikkien aikataulujen ja ehtojen muutoksiin, jos raaka-aineiden saatavuus vaikenee huomattavasti ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista tai raaka-aineiden tilaamista.

Kaikista muutoksista ja mahdollisista uusista ehdoista on sovittava kirjallisesti erikseen Modulhusin ja Ostajan välillä.

Peruuttamisoikeus
Jos Modulhus on aloittanut työt asiakkaan ennakkomaksun suorittamisen jälkeen, oikeutta peruuttamiseen tai maksun palauttamiseen ei sovelleta. Ennakkomaksu maksetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että kunta hylkää rakennuslupahakemuksen. Muilta osin viitataan sopimuksen lausekkeeseen 17. Peruutuksen yhteydessä veloitamme kaikki ehdottomat ja todelliset kulut jotka ovat ilmenneet ennakkomaksun suorituksen jälkeen. Laskemme todelliset kulut jotka koituvat m.m. piirustuksien valmistelemisesta ja rakennuslupahakemuksen dokumenttien laatimisesta.

YLEISET SOPIMUSEHDOT - Modulhus Talot piirustusten hankinta -

Nämä ehdot sekä kirjallinen tilaus (verkossa) muodostavat ostosopimuksen Modulhusin (myyjä) ja Ostajan välillä.

1. Modulhus sitoutuu toimittamaan tekniset kuvaukset ja piirustukset asiakkaan tilauksen mukaisesti.

2. Ostajan on maksettava ostosta Klarnan kautta. Jos Ostaja ei ole suorittanut maksua yllä olevan mukaisesti, Modulhusilla on oikeus lopettaa toimitus ennen maksun suorittamista tai jos viivästyminen on merkittävä, perua sopimus.

3. Asiakas on toimii rakennuttajana ja on tällöin vastuussa piirustusten lainmukaisesta käytöstä.

4. Piirustusten ja muun dokumentaation tekijänoikeudet kuuluvat Modulhusille, eikä niitä saa kopioida tai muuten hävittää ilman Modulhusin lupaa kuin mikä on tarpeen tämän sopimuksen täyttämiseksi.

5. Piirustusten tilaamiseen sovelletaan etäsopimuksia ja toimitilojen ulkopuolella tehtyjä sopimuksia.

6. Rekisteröinnin ja tilauksen yhteydessä annat henkilökohtaiset tietosi, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Tämä tarkoittaa sitä, että suostut siihen, että tallennamme ja käytämme tietojasi liiketoiminnassamme tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidemme täyttämiseksi asiakkaalle.

Klarna

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Voit lukea lisää GDPR:ään liittysitä tiedoista osoitteessa https://modulhus.fi/tietosuojaseloste/