YLEISET EHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT

- Modulhus talon, mökin, saunan tai huvilan hankinta –

Nämä ehdot toimivat kirjallisen tilauksen ja sen tietojen sekä kuvauksien yhdessä kauppakirjana Modulhus Attefalls Bostäder AB (jäljempänä 'Modulhus') ja Ostajan (jäljempänä 'Ostaja') välillä. Muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen tulee tehdä kirjallisesti sekä Modulhusin että Ostajan hyväksynnällä.

 

1. Modulhus sitoutuu toimittamaan talon tilauksen, eritelmien ja kuvausten mukaisesti sovittuun paikkaan (kiinteistön nimi) ja sovittuun aikaan. Sovittu toimitusaika määritetään arvioidun talon valmistusajan, rakennusrekisterin / rakennusluvan käsittelyajan ja tavaroiden tilausajan sekä mahdollisten tilaustiedotteen jälkikäteen tapahtuvien muutosten perusteella.

2. Tuote, jonka asiakas ostaa tällä sopimuksella, koostuu taloista, projektinhallinnasta, kuljetuksesta, logistiikasta, kuljetuslupahakemuksista, tutkimuksista, talojen asennuksista, arkkitehtipalveluista, rakennuslupien käsittelystä, nostureista, mukana olevista autoista, tarkastuksista ja konsultoinnista, Modulhusin toimittamana yhdessä kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa.

3. Modulhus sitoutuu toimittamaan talon normaalin 10-16 viikon kuluessa. Modulhusilla on oikeus muuttaa toimitusaikaa, jos se johtuu olosuhteista, joihin Modulhus ei voi vaikuttaa, kuten toimitusten viivästyminen talotehtaalta tai jos sää tekee toimituksen mahdottomaksi (force majeure) ilman talon vahingoittumisen riskiä tai missä asiakas muuttaa tilaustaan ​​jotka vaikuttavat talon valmistusaikaan. Siinä tapauksessa, että Modulhusin on viivästyttävä toimitusta, Modulhusin on ilmoitettava tästä Ostajalle välittömästi.

4. Modulhus sitoutuu auttamaan ostajaa ilmoittamalla kunnalle perusmallisen talon rakentamisesta (aloitusilmoitus / rakennuslupa). Talojen perusmallin muutoksista veloitetaan 100 € / tunti ilman arvonlisäveroa. Pienin veloitus on yksi kokonainen tunti. Tämä ei tarkoita sitä, että Modulhus takaa kunnan hyväksynnän rakennuslupa- / aloitusilmoitukselle. Rantojen suojelu, alueen kulttuurihistoriallinen arvo tai muut tekijät voivat vaikuttaa kunnan päätökseen, johon Modulhus (myyjä) ei voi vaikuttaa.

Ostaja toimii rakennuttajana, ja hän on vastuussa rakennuksen rekisteröintilomakkeen allekirjoittamisesta Modulhusin välityksellä. Ostaja vastaa mahdollisen uuden asemakaavan kustannuksista. Ostajan on viimeistään 10 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta toimitettava Modulhusille lisätietoja materiaalivalinnasta ja värikoodeista tai muista räätälöinnin toiveista, jotka ei ole valittavissa Talonrakentaja-työkalussa Modulhusin verkkosivuilla. Jos ostaja ei toimita tietoja ajoissa, Modulhus voi täydentää talotilausta vakiovalinnalla talomallin ja talonrakentajan mukaan, jotta talon toimitus ei viivästyisi.

5. Ostaja sitoutuu valmistelemaan talon perustuksen Modulhusin antamien ohjeiden ja pohjapiirrosten mukaisesti. Ostaja sitoutuu asentamaan sähkö-, vesi- ja viemäriliitännät hyvissä ajoin jotta myös muut perustustyöt valmistuvat ennen talon toimitusta.

Siinä tapauksessa, että perustusta ei valmisteta Modulhusin ostajalle antamien ohjeiden mukaisesti, Modulhusilla (myyjällä) on oikeus lopettaa talon toimitus siihen asti, kunnes perustukset on valmistettu oikein, tai jättää talon sopivaan paikkaan paikkaan esimerkiksi perustusten viereen. Tässä tapauksessa Modulhusilla on oikeus saada ostajalta korvausta viivästymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista. Ostaja on vastuussa siitä, että talon sijainti sivustolla on sovellettavien lakien ja määräysten mukainen.

6. Ostaja on aina vastuussa siitä, että julkisesta tiestä talon sovittuun toimituspaikkaan on ajettava tie ajoneuvoille, joiden akselipaino on 10 tonnia, ajoneuvon pituus 24 metriä, korkeus 4,15 metriä ja leveys 4, 15 metriä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Ostaja on vastuussa siitä, että toimituspaikka soveltuu talon nostoa ja siirtoa varten kuljetuskaluston kyydistä.

Ostaja on myös vastuussa siitä, että läsnä oleva henkilö auttaa dokumentaation ja toimituksen vastaanottamisessa toimitusajankohtana.

7. Talo katsastetaan ennen kuin se luovutetaan tehtaalta, ja tehtaan tuotantovastaavat tarkistavat myös jokaisessa rakennusvaiheeissa että rakennuksen rakenteet on valmistettu Suomen maankäyttö- ja rakennuslain ja rakentamismääräysten mukaisesti. Tämä koskee myös märkätilat ja LVIS. Kaikki todistukset toimitetaan asuntokansiossa ostajalle viimeistään 10 päivän kuluttua viimeisen erän maksun suorituksen jälkeen.

8. Ostajan on maksettava sovittu sopimusmäärä seuraavan maksuvaiheen mukaisesti Modulhusin ilmoittamaan pankkitilinumeroon: 2500€ varausmaksu sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 40% sopimuksen summasta 30 päivän kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. 50% sopimuksen summasta avaimet käteen-talossa, ennen kuin talo lähtee tehtaalta toimituspaikalle (kiinteistön nimi). 10% toimituspäivänä tontin rajalla, ennen talon luovuttamista. Modulhus ei käsittele käteistä tai käteismaksuja.

9. Jos asiakas haluaa palkata oman tarkastajansa tai jos Modulhusin suosittelema tarkastaja tarkastaa talon, tarkastuksen on molemmissa tapaukissa tapahduttava toimituspäivän yhteydessä ennen talon asentamista kiinteistökohteeseen. Jos näin ei ole tapahtunut, on ostajan maksettava Modulhusille viimeiset 10% sopimuksen summasta ennen talon nostoa asennuspaikalle (tarkastus tapahtuu kuljetuskaluston lavalla). Jos tarkastus hyväksytään, mutta on havaittu pieniä virheitä tai puutteita, jotka eivät vaikuta talon tarkastuksen todelliseen hyväksymiseen, on ostajan maksettava 10% loppumaksu poislukien tarkastajan arvioimat vian arvot, jotka maksetaan vasta kun ne ovat korjattu Modulhusin toimesta. Moduulitalon on myös korjattava puutteet 30 päivän kuluessa toimituspäivästä tai tarkastusraportin vastaanottamisesta tarkastuksen suorittaneelta tarkastajalta. Talon kokoavat asentajat käsittelevät pienemmät viat tai puutteet yleensä toimituksen samana tai edeltävänä päivänä.

Jos ostaja viivästyttää loppumaksua, Modulhus voi kieltäytyä talon asennuksesta tontille. Jos maksun viivästyminen aiheuttaa kustannuksia Modulhusille, joita muuten ei rasittaisi Modulhusia, on Ostajan korvattava nämä välittömästi Modulhusille. Jos ostaja ei ole suorittanut maksua kuten yllä, Modulhusilla on oikeus lopettaa toimitus ennen kuin maksu on suoritettu, tai jos viivästyminen on merkittävä, purkaa sopimus alla olevan kohdan 17 mukaisesti.

10. Jos talo hylätään toimituksen tarkastuksen yhteydessä, tulee Modulhus asentamaan talon ostajan tontille ja säilyttää avaimet kunnes puutteet ja virheet ovat korjattu viimeistään 30 päivän kuluessa. Asiakas maksaa viimeiset 10% sopimuksen summasta, vasta kun puutteet on korjattu ja Modulhusin kustannuksella on hyväksytty uusi tarkastus Modulhusin suositteleman tarkastajan tai ostajan valitseman tarkastajan kanssa. Kun tarkastus on hyväksytty, on ostajan maksettava 10%: n loppumaksu sopimuksen määrästä viiden päivän kuluessa tarkastuspäivästä ja kaikki avaimet luovutetaan ostajalle. Tämän jälkeen alkaa myös takuuaika.

11. Virheellä tarkoitetaan sitä, että talo ei vastaa sitä, mikä ilmenee tilauksen erittelyn ja kuvausten kanssa tai mitä muuten on sovittu kirjallisesti. Poikkeuksia sovelletaan tapauksiin, joissa osa toimituksen osista on vaihdettava sen seurauksena, että Modulhusin toimittaja on muuttanu tuotevalikoimaa tai jos muusta syystä ei voida toimittaa tilauksen mukaan. Tällöin Modulhusilla on oikeus korvata puuttuva osa vastaavalla osalla tai komponentilla ja ilmoittaa siitä ostajalle.

12. Vakuutus. Modulhusilla on vastuuvakuutus Gjensidigen kautta, vakuutusnumero 2547851. Modulhus on vakuutettu 25M kruunun edestä ja meillä on laajennettu sopimusvastuun suoja GJA 170:5. Kaikki Modulhusin palveluksessa olevat urakoitsijat ovat vakuutettu saman vakuutuksen alla samalla summalla. Kuljetusvakuutus on käytettävissä talojen kuljettamiseen rahtiyhtiöiden kautta, ja Modulhusin hankkimalla nosturi-yrityksellä on aina vastuuvakuutus. Modulhus Talot Suomi vakuuttaa myös kaikki talotoimitukset ja projektit erikseen.

13. Omistuksen säilyttäminen. Modulhus pidättää oikeuden taloon, kunnes sopimuksen summa on maksettu kokonaisuudessaan. Kun talo on tarkastettu ja ostaja maksaa maksun, saa hän pääsyn taloon ja samassa yhteydessä myös kaikki talon avaimet. Kun ostaja saa talon haltuunsa, riski talosta siirtyy ostajalle, ja Suomen kuluttajalainsäädäntö ja Suomen lain mukaiset takuut ovat voimassa.

14. Projektin laskutus tapahtuu maksuvaiheessa sopimuksen mukaan. Ostajan on maksettava Modulhusin määrittelemälle asiakastilille tai Modulhusin määrittelemälle alihankkijan pankkitilille sopimuksen mukaisen summan. Modulhus Talot tekee yhteistyötä omien tehtaidensa sekä myös muiden tehtaiden kanssa puitesopimuksien alla. Asiakas, joka tilaa talon Modulhus Talot Suomen kautta, tulee olemaan yhteydessä vain Modulhus Talot Suomen edustajiin. Tilauksen jälkeen Modulhus Suomi on yhteydessä toimittajiin ja tehtaisiin. Asiakkaan suorittama maksu Modulhus Talot Suomelle suoritetaan Modulhus Ruotsin kautta seuraavaksi tehtaalle, joka tulee toimimaan tilatun talon toimittajana.

Asiakkaalle tämä tarkoittaa, että kaikki mahdolliset virheitä tai lisäyksiä koskevat vaatimukset on esitettävä vain Modulhus Talot Suomen konttorille, jolla on täysi vastuu asiakasta kohtaan, sisältäen vakuutukset, projektinhallinta, kuljetus ja muut sitoumukset, jotka liittyvät talon tilaukseen.. Tilauksen muutokset sopimuksen ulkopuolella tai tilauksen hyväksynnän jälkeen tehdyt muutokset laskutetaan erikseen yhdessä maksuvaiheen toisen osan kanssa, kun talo on tehtaalla valmis toimitettavaksi. 2500 euron käsiraha hyvitetään 10% loppusummasta.

15. Jos Ostaja viivästyttää maksua huomattavan ajan tai ei muilta osin noudata tätä sopimusta, on Modulhusilla oikeus purkaa tämä sopimus ja vaatia sekä saada Ostajalta korvaus kustannuksista tai vahingoista. Erääntyneestä maksamattomasta summasta peritään viivästyskorkoa voimassa olevan lain mukaan 8% laskun määrästä eräpäivästä alkaen.

16. Talojen piirustusten ja muun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Modulhusille, eikä niitä saa kopioida tai muuten luovuttaa tai levittää ilman Modulhusin lupaa muutoin kuin mikä on tarpeen tämän sopimuksen täyttämiseksi.

17. Modulhusin alihankkijat työskentelevät Modulhusin palveluksessa ostajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, eikä talon ostaja missään olosuhteissa saa allekirjoittaa sopimuksia näiden alihankkijoiden kanssa Modulhusin tietämyksen ulkopuolella talon toimituksen yhteydessä. Jos lisätyötä pyydetää, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Modulhusille ja tarjottava Modulhusin kautta. Jos sopimus rikotaan, on Modulhusilla oikeus laskuttaa ostajalta 15% näiden töiden kokonaissummasta, ja nämä työt eivät kuulu Modulhusin vastuuvakuutuksen piiriin.

18. Etäsopimuksia ja toimitilojen ulkopuolella tehtyjä sopimuksia koskevan lain mukaan ostajalla on tietyissä olosuhteissa oikeus peruuttaa ostoksensa 14 päivän kuluessa. Peruuttamisoikeus ei koske tilausutotteita, jotka valmistetaan räätälöidysti tilauksesi mukaan, kuten sivurakennukset, talot, mökit, autotallit, autokatokset ja näiden tuotteiden vaihtoehdot. Modulhus tilaa talon valmistuksen ostajan toiveiden mukaan, minkä vuoksi peruutusoikeus ei koske talotilausta.

19. Tilauksesi yhteydessä ilmoitat henkilökohtaiset tietosi, kuten nimen, henkilötunnuksen, osoitteen, laskutusosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyt, että tallennamme ja käytämme tietojasi liiketoiminnassamme tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

20. Voit lukea GDPR:ään liittyvät tiedot verkkosivuillamme osoitteessa https://modulhus.fi/tietosuojaseloste/

YLEISET TOIMITUSEHDOT

- Koskee Modulhus talojen toimituksia -

Perustusten tekeminen ohjeiden mukaisesti

Perustuksen on oltava paikallaan talon toimituksen yhteydessä. Tätä varten olemme valmistelleet käsikirjan, joka lähetetään asiakkaalle hyvissä ajoin ennen toimitusta. Jos perustusta ei valmistu ennen talon toimitusta tai jos se ei ole piirustuksen mukainen, on Modulhusilla oikeus toimittaa talo sopivalle paikalle asiakkaan tontille. Asiakas on tällöin vastuussa asennuksesta ja mahdollisista nosturin lisäkustannuksista perustuksen valmistuttua. Kohdan 5 mukaan.

 

Toimitusaika

Normaali arvioitu toimitusaika on noin 2-3 kuukautta ostosopimuksen allekirjoittamisesta.

Päivämäärä, jolloin talo toimitetaan, päätetään asiakkaan kanssa kirjallisesti tilauksen yhteydessä. Kuljetus tapahtuu ulkoisesti palkatun kuljetusyrityksen avulla. Kuljetusasiakirjat ja CMR (tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettäviä rahtisopimuksia koskeva yleissopimus) toimitetaan ostajalle pyynnöstä. Ostaja on vastuussa siitä että paikalla on tarvittava henkilö avustamassa ja vastaanottamaan toimitusta. Talo katsotaan toimitetuksi, kun talo seisoo tontin rajalla.

 

Sähkö ja LVI liitännät

Sähkön liitäntäpiste on valmisteltu talossa ennen toimitusta.

Sähkön kytkentä on aina ostajan vastuulla jollei toisin ole sovittu.

Jos tilaat talon kylpyhuoneella ja / tai keittiöllä, on sinun liitettävä vesi ja viemäri. Liitännästä huolehtii asiakas jollei toisin ole sovittu.

 

Räystäät ja rännit

Rännejä ja putkia ei asenneta tehtaalla, jotta ne eivät vahingoitu kuljetuksen aikana. Ne kootaan Modulhusin toimesta toimituksen ja asennuksen yhteydessä.

 

Kuljetus / Nosturi

Modulhus on vastuussa toimituksesta ja sen vakuutuksesta asiakkaan tontille. Modulhus vastaa talon nostosta (enintään 10000 euron hintaan). Jos tontille on hankala pääsy, on Modulhusin mahdollisesti käytettävä suurempaa nosturia, josta veloitetaan ostajalta lisämaksut.

 

Kuljetusvauriot / Reklamaatio

Ostajan on dokumentoitava valokuvilla mahdollisimman paljon mahdollisista kuljetuksen aikana tapahtuneita vahinkoja . Modulhus avustaa ostajaa huolintaliikettä koskevissa valituksissa. Toimenpiteet kuljetusvaurioiden korjaamiseksi voidaan tehdä Modulhusin omien asentajien avulla seuraavan toimitustilaisuuden yhteydessä, ja vaihtoehtoisesti voi Modulhus palkata paikalliset timpurit korjaamaan vahingot. Kuljetusvaurioita ei voida vertailla keskeneräiseen toimitukseen. Kaikki kuljetusvaurioita koskevat valitukset on tehtävä 8 päivän kuluessa toimituspäivästä. Modulhus Talot on vastuussa sopivan ratkaisun löytämiselle talon kuljetuksen aikana aiheutuneiden vahinkojen korjaamiselle.

 

Kuljetus

Kuljetus sisältyy toimituksiin Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Tampereen alueille. Rajoitetuille alueille voidaan soveltaa mahdollisia lisämaksuja. Modulhus toimittaa kaikkialle Pohjoismaihin ja tiettyihin osiin Eurooppaan. Yleiset toimitusehdot eivät koske Suomen ja Ruotsin ulkopuolella tapahtuviin kuljetuksiin. Jos talo on leveämpi kuin 3,5m, peritään kuljetuksesta erikoiskuljetuksia koskeva lisämaksu. Jos talo toimitetaan yli 20 km suurten kaupunkien ulkopuolelle, peritään saattoauton lisäkustannus. Nämä ovat kustannuksia, joista ostaja vastaa.

 

Toimitusehdot

Talo kuljetetaan talotehtaastamme riippuen siitä, mitä ulkopuolinen huolitsija tilaa ja hoitaa, joten et voi määrittää tarkkaa toimituspäivää ennen kuin talo on täysin valmis ja huolitsija ja lauttayhtiö ovat varanneet ja vahvistaneet toimituksen.

Tarkan toimituspäivän laskemiseksi on meidän tarkistettava kuorma-autojen, lauttojen, kokoonpanoryhmien ja nosturiyritysten logistiikka. Kaikki nämä osa-alueet ovat välttämättömiä turvalliselle kuljetukselle ja toimitukselle. Laskemme mielellään sinulle mahdollisen toimituspäivän, mutta tarkka toimituspäivä ilmoitetaan vasta kun kaikki osapuolet ovat antaneet vahvistuksen.

 

DAP - Drop at place

Mikäli perustuksessa tai maanrakennustöissä, joissa talon on tarkoitus olla ilmenee virheitä, tai jos nosturi ei pääse käsiksi tontille, on Modulhusilla oikeus toimittaa talo asiakkaan ilmoittamalle tontille sopivalle vapaalle paikalle.

 

Vastuun rajoitus

Taloa saa käyttää vain siihen, mihin se on tarkoitettu rakennusrekisterin / rakennusluvan mukaan. Mahdolliset talon mukauttamiset toimituksen jälkeen eivät ole Modulhusin vastuulla, ja tällöin talon takuu raukeaa välittömästi.

 

Piirustukset

Kaikki piirustuksemme kuuluvat Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB: lle ja ovat tekijänoikeuslain (URL) suojaamia. Niitä ei saa kopioida, levittää tai muutoin muuttaa ilman tekijän suostumusta. Niitä saa käyttää henkilökohtaiseen käyttöön vain Modulhusilta ostettujen talonostojen yhteydessä.

 

Myynti

Modulhusilla on aina oikeus luopua oikeudesta aloittaa talon myynti, jos Modulhus katsoo, että turvallinen toimitus ei ole mahdollinen kohdereitin monimutkaisuuden tai ostajan ilmoittaman kiinteistön olosuhteiden ilmenevien vaarojen johtuesta. Tämä tilanne voi ilmetä myös yleisesti tiedossa olevista tiedoista kunnan kiinteistöstä, mikä voi vaikeuttaa onnistunutta projektia.

 

Tarkastus

Ennen talon siirtämistä tehtaalta, suorittaa tehtaan tuotantopäällikkö täydellisen tarkastuksen, joka suoritetaan Suomen ja Ruotsin standardien ja suositusten mukaisesti. Kaikki Modulhus talot rakennetaan noudattamalla sekä maankäyttö- ja rakennuslakia, että ympäristöministeriön laatimaa rakentamismääräyskokoelmaa. Myös RYL:n määräyksiä ja ohjeita noudatetaan talojemme rakennuksessa. Talokansio sisältäen kaikki todistukset toimitetaan ostajalle viimeistään 10 päivän kuluttua ostosta maksun vastaanottamisesta.
Ostajalla on myös AINA oikeus palkata oma nimetty tarkastaja.

 

Maksuehdot

Kohdan 8 mukaan maksu suoritetaan normaalisti sopimuksella tilisiirrolla Modulhusin ilmoittamalle tilille tai Modulhusin määrittelemälle alihankkijan pankkitilille sopimuksen kokonaissumman ja maksuvaiheen mukaisesti. Modulhus omistaa toimitetun talon täyden kokonaisuudessaan, kunnes talo on maksettu täysimääräisesti sopimuksen mukaisesti. Modulhus ei käsittele käteismaksuja. Modulhus pidättää oikeuden hintojen muutoksiin suhteessa euron valuuttakurssiin.

 

Muut

Talon mitat voivat muuttua rakennepiirustuksen mukaan, mutta vaikuttamatta asiakkaaseen. Joitain tuotteita ja tarvikkeita voidaan myös korvata vastaavilla jos saatavuus on huono tai valmistaja on lakkauttanut tuotteen. Talo on rakennettu puutuotteista, jotka ovat elävää materiaalia, joka muuttavat muotoaan esimerkiksi kosteuden vaihteluiden mukaan. Oksareikiä ja muita puun luonnollisia vaihteluita voi myös esiintyä. Liitosten, listojen ja kulmien välinen leveys voi vaihdella. Ovet ja ikkunat voivat asettua toimituksen aikana tai jos talo ei ole tasapainossa, se voidaan säätää toimituksen jälkeen tunkilla ja kiiloilla, ja ikkunat ja ovet voidaan helposti säätää myös jälkikäteen.

 

Peruuttamisoikeus

Jos Modulhus on aloittanut työt, asiakkaan ennakkomaksun suorittamisen jälkeen, oikeutta peruutukseen tai maksun palauttamiseen ei sovelleta. Ennakkomaksu maksetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että kunta hylkää rakennushakemuksen / aloitusilmoituksen. Muilta osin viitataan sopimuksen lausekkeeseen 17.

YLEISET EHDOT - Koskee avaimet käteen -sopimuksia -

Nämä ehdot jmuodostavat Modulhusin ja Ostajan välisen ostosopimuksen kirjallisen tilauksen  . Muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti ostajan ja myyjän välillä.

 

1. Modulhus sitoutuu toimittamaan talon tilauksen, eritelmien ja kuvausten mukaisesti sovittuun paikkaan (kiinteistön nimi) ja sovittuun aikaan. Sovittu toimitusaika määritetään arvioidun talon valmistusajan, rakennusrekisterin / rakennusluvan käsittelyajan ja tavaroiden tilausajan sekä mahdollisten tilaustiedotteen jälkikäteen tapahtuvien muutosten perusteella.

2. Tuote, jonka asiakas ostaa tällä sopimuksella, koostuu avaimet käteen-sopimuksesta ostajan kiinteistötunnuksella, joka koostuu talosta, projektinhallinnasta, liikenteestä, logistiikasta, kuljetuslupahakemuksesta, tutkimuksista, talojen asennuksista, perustuksista koostuvista maanrakennuksista, louhinnasta, ulkoisesta LVI työstä, LVI-liitännöistä , sähkötöistä ulkona, kytkentäkaapeistam, arkkitehtitoiminnasta, rakennuslupien käsittelystä, nostureista, autokuljetuksista, tarkastutksista, konsultoinnista ja toimituksista, jotka tilataan Modulhusilta ja Modulhusin kumppaneilta sekä alihankkijoilta.

3. Modulhus sitoutuu toimittamaan talon normaalin 12-16 viikon kuluessa. Modulhusilla on oikeus muuttaa toimitusaikaa, jos se johtuu olosuhteista, joihin Modulhus ei voi vaikuttaa, kuten toimitusten viivästyminen talotehtaalta tai jos sää tekee toimituksen mahdottomaksi (force majeure) ilman talon vahingoittumisen riskiä tai missä asiakas muuttaa tilaustaan ​​jotka vaikuttavat talon valmistusaikaan. Siinä tapauksessa, että Modulhusin on viivästyttävä toimitusta, Modulhusin on ilmoitettava tästä Ostajalle välittömästi.

4. Modulhus sitoutuu auttamaan ostajaa ilmoittamalla kunnalle perusmallisen talon rakentamisesta (aloitusilmoitus / rakennuslupa). Talojen perusmallin muutoksista veloitetaan 100 € / tunti ilman arvonlisäveroa. Pienin veloitus on yksi kokonainen tunti. Tämä ei tarkoita sitä, että Modulhus takaa kunnan hyväksynnän rakennuslupa- / aloitusilmoitukselle. Rantojen suojelu, alueen kulttuurihistoriallinen arvo tai muut tekijät voivat vaikuttaa kunnan päätökseen, johon Modulhus (myyjä) ei voi vaikuttaa. Ostaja toimii rakennuttajana, ja hän on vastuussa rakennuksen rekisteröintilomakkeen allekirjoittamisesta Modulhusin välityksellä. Ostaja vastaa mahdollisen uuden asemakaavan laatimisen kustannuksista.

5. Ostaja on aina vastuussa siitä, että julkisesta tiestä talon sovittuun toimituspaikkaan on ajettava tie ajoneuvoille, joiden akselipaino on 10 tonnia, ajoneuvon pituus 24 metriä, korkeus 4,15 metriä ja leveys 4, 15 metriä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Ostaja on vastuussa siitä, että toimituspaikka soveltuu talon nostoa ja siirtoa varten kuljetuskaluston kyydistä.

Ostaja on myös vastuussa siitä, että läsnä oleva henkilö auttaa dokumentaation ja toimituksen vastaanottamisessa toimitusajankohtana.

6. Talo katsastetaan ennen kuin se luovutetaan tehtaalta, ja tehtaan tuotantovastaavat tarkistavat myös jokaisessa rakennusvaiheeissa että rakennuksen rakenteet on valmistettu Suomen maankäyttö- ja rakennuslain ja rakentamismääräysten mukaisesti. Tämä koskee myös märkätilat ja LVIS. Kaikki todistukset toimitetaan talokansiossa ostajalle viimeistään 10 päivän kuluttua viimeisen erän maksun suorituksen jälkeen.

7. Ostajan on maksettava sovittu sopimusmäärä seuraavan maksuvaiheen mukaisesti Modulhusin ilmoittamaan pankkitilinumeroon: 2500€ varausmaksu sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 40% sopimuksen summasta 30 päivän kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. 50% sopimuksen summasta avaimet käteen-talossa, ennen kuin talo lähtee tehtaalta toimituspaikalle (kiinteistön nimi). 10% toimituspäivänä tontin rajalla, ennen talon luovuttamista. Modulhus ei käsittele käteistä tai käteismaksuja.

8. Jos asiakas haluaa palkata oman tarkastajansa tai jos Modulhusin suosittelema tarkastaja tarkastaa talon, tarkastuksen on molemmissa tapaukissa tapahduttava toimituspäivän yhteydessä ennen talon asentamista kiinteistökohteeseen. Jos näin ei ole tapahtunut, on ostajan maksettava Modulhusille viimeiset 10% sopimuksen summasta ennen talon nostoa asennuspaikalle (tarkastus tapahtuu kuljetuskaluston lavalla). Jos tarkastus hyväksytään, mutta on havaittu pieniä virheitä tai puutteita, jotka eivät vaikuta talon tarkastuksen todelliseen hyväksymiseen, on ostajan maksettava 10% loppumaksu poislukien tarkastajan arvioimat vian arvot, jotka maksetaan vasta kun ne ovat korjattu Modulhusin toimesta. Moduulitalon on myös korjattava puutteet 30 päivän kuluessa toimituspäivästä tai tarkastusraportin vastaanottamisesta tarkastuksen suorittaneelta tarkastajalta. Talon kokoavat asentajat käsittelevät pienemmät viat tai puutteet yleensä toimituksen samana tai edeltävänä päivänä.

Jos ostaja viivästyttää loppumaksua, Modulhus voi kieltäytyä talon asennuksesta tontille. Jos maksun viivästyminen aiheuttaa kustannuksia Modulhusille, joita muuten ei rasittaisi Modulhusia, on Ostajan korvattava nämä välittömästi Modulhusille. Jos ostaja ei ole suorittanut maksua kuten yllä, Modulhusilla on oikeus lopettaa toimitus ennen kuin maksu on suoritettu, tai jos viivästyminen on merkittävä, purkaa sopimus alla olevan kohdan 17 mukaisesti.

9. Jos talo hylätään toimituksen tarkastuksen yhteydessä, tulee Modulhus asentamaan talon ostajan tontille ja säilyttää avaimet kunnes puutteet ja virheet ovat korjattu viimeistään 30 päivän kuluessa. Asiakas maksaa viimeiset 10% sopimuksen summasta, vasta kun puutteet on korjattu ja Modulhusin kustannuksella on hyväksytty uusi tarkastus Modulhusin suositteleman tarkastajan tai ostajan valitseman tarkastajan kanssa. Kun tarkastus on hyväksytty, on ostajan maksettava 10%: n loppumaksu sopimuksen määrästä viiden päivän kuluessa tarkastuspäivästä ja kaikki avaimet luovutetaan ostajalle.

10. Virheellä tarkoitetaan sitä, että talo ei vastaa sitä, mikä ilmenee tilauksen erittelyn ja kuvausten kanssa tai mitä muuten on sovittu kirjallisesti. Poikkeuksia sovelletaan tapauksiin, joissa osa toimituksen osista on vaihdettava sen seurauksena, että Modulhusin toimittaja on muuttanu tuotevalikoimaa tai jos muusta syystä ei voida toimittaa tilauksen mukaan. Tällöin Modulhusilla on oikeus korvata puuttuva osa vastaavalla osalla tai komponentilla ja ilmoittaa siitä ostajalle. Vihe tarkoittaa. Virheellä voidaan myös tarkoittaa lopputarkastuksen hylkääminen.

11. Vakuutus. Modulhusilla on vastuuvakuutus Gjensidigen kautta, vakuutusnumero 2547851. Modulhus on vakuutettu 25M kruunun edestä ja meillä on laajennettu sopimusvastuun suoja GJA 170:5. Kaikki Modulhusin palveluksessa olevat urakoitsijat ovat vakuutettu saman vakuutuksen alla samalla summalla. Kuljetusvakuutus on käytettävissä talojen kuljettamiseen rahtiyhtiöiden kautta, ja Modulhusin hankkimalla nosturi-yrityksellä on aina vastuuvakuutus. Modulhus Talot Suomi vakuuttaa myös kaikki talotoimitukset ja projektit erikseen.

12. Omistuksen säilyttäminen. Modulhus pidättää oikeuden taloon, kunnes sopimuksen summa on maksettu kokonaisuudessaan. Kun talo on tarkastettu ja ostaja maksaa maksun, saa hän pääsyn taloon ja samassa yhteydessä myös kaikki talon avaimet. Kun ostaja saa talon haltuunsa, riski talosta siirtyy ostajalle, ja Suomen kuluttajalainsäädäntö ja Suomen lain mukaiset takuut ovat voimassa.

13. Projektin laskutus tapahtuu maksuvaiheessa sopimuksen mukaan. Ostajan on maksettava Modulhusin määrittelemälle asiakastilille tai Modulhusin määrittelemälle alihankkijan pankkitilille sopimuksen mukaisen summan. Tilauksen muutokset sopimuksen ulkopuolella tai tilauksen hyväksynnän jälkeen tehdyt muutokset laskutetaan erikseen yhdessä maksuvaiheen toisen osan kanssa, kun talo on tehtaalla valmis toimitettavaksi. 2500 euron käsiraha hyvitetään 10% loppusummasta.

14. Jos Ostaja viivästyttää maksua huomattavan ajan tai ei muilta osin noudata tätä sopimusta, on Modulhusilla oikeus purkaa tämä sopimus ja vaatia sekä saada Ostajalta korvaus kustannuksista tai vahingoista. Erääntyneestä maksamattomasta summasta peritään viivästyskorkoa voimassa olevan lain mukaan 8% laskun määrästä eräpäivästä alkaen.

15. Talojen piirustusten ja muun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Modulhusille, eikä niitä saa kopioida tai muuten luovuttaa tai levittää ilman Modulhusin lupaa muutoin kuin mikä on tarpeen tämän sopimuksen täyttämiseksi.

16. Modulhusin alihankkijat työskentelevät Modulhusin palveluksessa ostajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, eikä talon ostaja missään olosuhteissa saa allekirjoittaa sopimuksia näiden alihankkijoiden kanssa Modulhusin tietämyksen ulkopuolella talon toimituksen yhteydessä. Jos lisätyötä pyydetää, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Modulhusille ja tarjottava Modulhusin kautta. Jos sopimus rikotaan, on Modulhusilla oikeus laskuttaa ostajalta 15% näiden töiden kokonaissummasta, ja nämä työt eivät kuulu Modulhusin vastuuvakuutuksen piiriin.

17. Etäsopimuksia ja toimitilojen ulkopuolella tehtyjä sopimuksia koskevan lain mukaan ostajalla on tietyissä olosuhteissa oikeus peruuttaa ostoksensa 14 päivän kuluessa. Peruuttamisoikeus ei koske tilausutotteita, jotka valmistetaan räätälöidysti tilauksesi mukaan, kuten sivurakennukset, talot, mökit, autotallit, autokatokset ja näiden tuotteiden vaihtoehdot. Modulhus tilaa talon valmistuksen ostajan toiveiden mukaan, minkä vuoksi peruutusoikeus ei koske talotilausta.

18. Tilauksesi yhteydessä ilmoitat henkilökohtaiset tietosi, kuten nimen, henkilötunnuksen, osoitteen, laskutusosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyt, että tallennamme ja käytämme tietojasi liiketoiminnassamme tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

19. Voit lukea GDPR:ään liittyvät tiedot verkkosivuillamme osoitteessa https://modulhus.fi/tietosuojaseloste/

YLEISET SOPIMUSEHDOT - Modulhus Talot Piirustusten osto -

Nämä ehdot sekä kirjallinen tilaus (verkossa) muodostavat ostosopimuksen Modulhusin (myyjä) ja Ostajan välillä.

1. Modulhus sitoutuu toimittamaan tekniset kuvaukset ja piirustukset asiakkaan tilauksen mukaisesti.

2. Ostajan on maksettava ostosta Klarnan kautta. Jos Ostaja ei ole suorittanut maksua yllä olevan mukaisesti, Modulhusilla on oikeus lopettaa toimitus ennen maksun suorittamista tai jos viivästyminen on merkittävä, perua sopimus.

3. Asiakas on toimii rakennuttajana ja on tällöin vastuussa piirustusten lainmukaisesta käytöstä.

4. Piirustusten ja muun dokumentaation tekijänoikeudet kuuluvat Modulhusille, eikä niitä saa kopioida tai muuten hävittää ilman Modulhusin lupaa kuin mikä on tarpeen tämän sopimuksen täyttämiseksi.

5. Piirustusten tilaamiseen sovelletaan etäsopimuksia ja toimitilojen ulkopuolella tehtyjä sopimuksia.

6. Rekisteröinnin ja tilauksen yhteydessä annat henkilökohtaiset tietosi, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Tämä tarkoittaa sitä, että suostut siihen, että tallennamme ja käytämme tietojasi liiketoiminnassamme tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidemme täyttämiseksi asiakkaalle.

Klarna

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Voit lukea lisää GDPR:ään liittysitä tiedoista osoitteessa https://modulhus.fi/tietosuojaseloste/